הנחיות תוכנית ביקורת מס

[ad_1]

הנחיות לתכנון ואישור תכנית ביקורת מס חודשית

תוכנית הביקורת צריכה לשקף את הצרכים המוצגים במשרד הנישום הגדול. על ראשי המשרדים לשלוח את הצעותיהם בכתב לראש מדור הביקורת, לפני שהאחרון יתחיל בהכנת תכנית הביקורת לחודש העוקב. על מנת לוודא שהתכנון נכון וכי נישומים לביקורת נכללים כהלכה בתכנית, יש צורך בהצעות גם מראש מדור שומה וגבייה וכן מראש אגף הוצאה לפועל וניהול חובות. כך ששיתוף פעולה זה ישמש להבהרת נושאים מסוימים, כגון מתודולוגיית שמירת הנתונים, במיוחד במקרים בהם נתוני הנישום אינם שלמים. מידע מתקבל גם מהפקיד הממונה על מינהל הערר, למקרים בהם הנישום המתוכנן לביקורת נמצא בהליכי ערעור.

תכנית הביקורת נערכת על ידי ראש מדור ביקורת ב-25 לחודש הקודם ומוצגת לראש לשכת נישומים גדולים. לאחר שהאחרון קיבל את אישור ראש אגף ביקורת המס בסוכנות המס, יש לאשר תכנית זו לא יאוחר מהיום הראשון של החודש המתוכנן, אולם התכנית צריכה להיות זמינה למינהל ביקורת המס לפחות יומיים לפני סוף החודש. אם אין תשובה עד ה-1 לחודש, משרד נישומים גדול יכול לשקול את תכנית הביקורת לחודש הנדון כמקובלת על ידי המנהלת לביקורת מס.

באמצעות מתודולוגיית בחירת הביקורת (IT או תוכנית ידנית) התוכנית צריכה לכלול את משלמי המסים שייבקרו וכן את מספר הימים שיש להקדיש לכל ביקורת מס. המנהלת לביקורת מס יכולה לשנות את הנישומים שכבר נבחרו, אך היא אינה יכולה לשנות יותר מ-15% מסך הנישומים שנבחרו על ידי מדור הביקורת, כמו כן היא אינה יכולה לשנות את הנישומים שנבחרו על ידי מערכת ה-IT, אם מערכת כזו נמצאת ב להשתמש. במקרה כזה המנהלת לביקורת מס יכולה להוסיף נישומים נוספים לביקורת והם צריכים להיות חלק מ-15% הנישומים שנבחרו ידנית יחד עם הבחירות שנעשות על ידי מערכת הבחירה.

מועדים החלים בתכנון ביקורת לבקשות מיוחדות

הפרקטיקה שאומצה עד כה הראתה שביקורות מתמשכות לנישומים גדולים הסתירו את חובת המס העובדתית שלהם, וכתוצאה מכך, עסקים גדולים בכלל מייצגים את תחום הסיכון הגדול יותר להסתרת הכנסות ממסים. בתהליך תכנון הביקורת, ראש מדור הביקורת צריך להעריך את הסיכון להונאה אפשרית. לפיכך, במקרה שמתגלה הונאה, תוכנית הביקורת צריכה לכלול את הטכניקות הדרושות לשימוש.

מקרים של בקשות החזר

מדור הערכה מסר לראש מדור ביקורת את רשימת האנשים שביקשו החזר. רשימה זו נשלחת באמצעות פרוטוקול פנימי של משרד משלמי המיסים הגדול. בפגישה עם ראשי המשרדים, מתכנן ראש המדור את הביקור הפיסקאלי ליום הקרוב ביותר האפשרי על מנת לבדוק את דיוק כל בקשה הנכללת ברשימה. בתום בדיקה כזו לאחר הביקור הפיסקאלי, מגזר זה מפרט את הסכום המוסכם להחזר בדוח שנכתב לשם כך. עותק של דוח הביקור הפיסקאלי נשלח למדור הערכה וגבייה באמצעות פרוטוקול פנימי. המועד האחרון לשליחת מידע זה לא יעלה על 25 יום מהתאריך שבו נרשמה בקשת ההחזר בפנקס המתאים.

מקרים של בקשות נישומים לביטול רישום, פשיטת רגל או שינוי מעמד

מדור שומה וגבייה, מדור הוצאה לפועל וניהול חובות או ראש לשכת נישומים גדולים מעבירים ישירות למדור הביקורת את רשימת האנשים שביקשו הליכי ביטול רישום או פשיטת רגל. זה נעשה באמצעות פרוטוקול פנימי של משרד משלמי המסים הגדול. בפגישה עם ראשי המשרדים, מתכנן ראש האגף את הביקור הפיסקאלי לבדיקת הבקשות, לא חורג מהמועד של 30 יום מרגע רישום הבקשה במשרד נישומים גדולים.

מקרים של בקשות לביקורות המגיעות ממטה סוכנות המס

במקרים כאלה, לאחר קבלת בקשה לביצוע ביקורת, יתכנן ראש המדור את הביקורת שתתבצע בחודש העוקב, אלא אם כן נרשמה על הבקשה ההערה “דחוף”. אם המסמך הרשמי המאשר את הביקורות מכיל רשימה ארוכה של נישומים, פונה ראש המדור למנהלת ביקורת המס (תמ”ד) על מנת להכין תכנית ביקורת על פי הרשימה.

בכל הביקורות המתבקשות מהמנהלת לביקורת מס, היא ממנה את אחד מפקידיה כמפקח על קיום נהלי הביקורת, הוראות החוק והנחיות התמ”ד. ברגעים מיוחדים במהלך הביקורת (אי הבנה בין מבקר לנישום, התנהגות לא אתית או לא מקצועית של מבקר/ים), המפקח יכול גם לבצע פרשנויות סופיות, תוך הקפדה על תוכנית הביקורת שכבר הוכנה על ידי משרד משלמי המיסים הגדול, בהתאם המלצות רלוונטיות לבעיה שיש לביקורת.

מקרים של בקשות לביקורות המגיעות מנישומים

לאחר דיון עם המשרדים הראשיים, מתכנת ראש המדור את הביקור הכספי לבדיקת הבקשות, לא חורג מהמועד של 30 יום מרגע רישום הבקשה במשרד נישומים גדולים.

מקרים של בקשות לביקורת חוזרת

במקרים של בקשות לביקורת חוזרת המגיעות מנישומים, מבני ערעור מס, סוכנות מס או משרדי מס מקומיים, לשכת הנישומים הגדולים לעולם לא תוכל לקבל החלטה לביקורת חוזרת ללא אישור ממנהלת ערר מס, מינהלת ביקורת מס, פנימית. מנהלת ביקורת או מנהלת תפעול לפיקוח על משרדי המס המקומיים. בכל מקרה, מנהלות שאינן מכסות את תפקיד ביקורת המס צריכות במקביל גם ליידע את המנהלת לביקורת מס על בקשתן שהוגשה למשרד נישומים גדולים. בכל המקרים, הביקורות החוזרות יתבצעו בהתאם לצעדים הפרוצדורליים המפורטים בפינט 5.10 של מדריך זה ובתוך המועד האחרון של 30 יום מרגע רישום הבקשה בפרוטוקול משרד משלמי המיסים הגדול.

מקרים של בקשות לביקורות המגיעות ממשרדי מיסוי אחרים

במקרים כאלה, לאחר קבלת הבקשה לבדיקת נתונים או הצלבת נתונים, מתכנן ראש המדור את הביקורת שתתבצע בחודש העוקב, לא חורג מהמועד של 30 יום ממועד רישום הבקשה במשרד נישומים גדולים. אם משרד נישומים גדול עמוס בעבודה, עליו לענות למשרד המס המקומי תוך תקופה זו ולמצוא את הזמן הקרוב ביותר לסגירת הבקשה שהוגשה על ידי משרדי המס המקומיים.

מקרים של בקשות לביקורות המגיעות ממוסדות הבודקים את תפקוד מינהל המס

במקרים כאלה, לאחר קבלת הבקשה ממוסדות אלה או מסוכנות המס (ביקורת המדינה העליונה, מנהלת הביקורת הפנימית, סוכנות המס) לבדוק או לאשר נתונים מביקורות שנערכו על ידי מוסדות אלה, ראש המדור מתכנן את הביקורת שתתבצע במהלך בחודש שלאחר מכן, לא חורג מהמועד האחרון של 30 יום מרגע רישום הבקשה במשרד נישומים גדולים.

בקשות אחרות

בכל שאר המקרים, עבור בקשות המפורטות בנקודות לעיל ואינן מפרות נהלי מס, לאחר דיונים עם ראשי המשרדים, מתכנת ראש המדור את הביקור הפיסקאלי, לא חורג מהמועד של 30 יום מרגע רישום הבקשה. במשרד משלמי המיסים הגדול. אם מטעמים אובייקטיביים הדבר אינו אפשרי, משיב ראש המדור, שלא חורג מהמועד של 30 יום מרגע רישום הבקשה במשרד נישומים גדולים, מנמק את הסיבות לאי ביצוע הביקורת ומודיע על כך לקרוב. תקופה אפשרית.

Leave a Comment

Your email address will not be published.