מדריך למשקיעים לניכוי מס רכוש להשקעה

[ad_1]

אחזקת נכסים להשקעה עשויה להפחית את מס ההכנסה של המשקיע כאשר הוצאות מסוימות הקשורות להשקעות מנוכה מהכנסתו. הוצאות הנוגעות לאחזקת נכס להשכרה מנוכה בדרך כלל מההכנסה ברוטו של המשקיע. כאשר יתאפשרו בניכוי מס, הסכומים הנתבעים יורידו את סך ההכנסה החייבת במס ויפחיתו את חשבון המס של המשקיע. משרד המס האוסטרלי מאפשר רק הוצאות ספציפיות כניכוי מס רכוש להשקעה. אלה דורשים רישום נאות ותחזוקה של רישומים כדי לבסס הוצאות.

ניכויי מס נכסים להשקעה

פְּחָת: מכשירי חשמל ורהיטים לבית המשמשים בחצרים של נכס להשכרה עוברים בלאי רגיל לאורך תקופה. ההידרדרות ההדרגתית מפחיתה את ערכם של פריטים אלו אשר מכמתים כפיחת. פחת אינו כרוך בהוצאה בפועל במזומן, אך יש בו כדי לפנות מעט מזומנים כאשר מנכים מההכנסה של המשקיע.

הוצאות הלוואות: אלה מתייחסים לעלויות הקשורות בהלוואת כספים המשמשים לרכישת נכס. הוצאות השתתפות עצמית מהשאלה כוללות ביטוח משכנתא, עמלות חיפוש בעלות, רישום משכנתא, מס בולים על משכנתא ודמי הקמה של הלוואות.

עמלות ודמי ניהול: עלויות אלו נוגעות לעמלות המשולמות לסוכנים האחראים על השכרת הנכס. לרוב זה מבוטא כאחוז מדמי השכירות.

ביטוח: אלה כוללים ביטוח על מבנה, תכולה, אחריות ציבורית וביטוח משכיר המבטחים את המשקיע מפני דמי שכירות מחדל. ביטוח משכנתא ניתן בניכוי אך לא בבת אחת ולרוב מופחת על פני תקופת ההלוואה כחלק מהוצאות ההלוואה.

עבודות גינון וחצר: הוצאות הקשורות לאחזקת נכסים להשכרה ניתנות לניכוי וכוללות דמי השלכה, הוצאות מכסחת, כריתת עצים, חלופי כלי גינון, דשנים, ריסוסים וצמחים חלופיים.

הוצאות ריבית: תשלומי הריבית המשולמים על הלוואה המשמשת לרכישה, בנייה, השבחה או תיקון נכס למטרות הכנסה ניתנים בניכוי.

תיקונים: ניתן לנכות אלו רק כאשר המשקיע יכול להראות כי ההוצאות הוצאו עבור השבת הנכס לקדמותו מבלי לשנות את אופיו המהותי. דוגמאות לכך הן עלויות עבור צביעה מחדש, ניקוי ועבודות שיקום אחרות.

הוצאות טלפון ונסיעות: הוצאות אלו ניתנות לניכוי מההכנסה כאשר הן משמשות לגביית דמי שכירות, תיקונים, בדיקות והכנת הנכס לשוכרים חדשים.

הוצאות אחרות שניתן לתבוע כניכוי ארנונה להשקעה כוללות הוצאות חכירה, ניקיון, הוצאות חשמל וגז, מס קרקע, דמי משפט וניהול, ציוד משרדי, הדברה ותעריפי מועצה, מים וביוב.

Leave a Comment

Your email address will not be published.